Twoja przeglądaka jest zbyt stara aby prawidłowo móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu. Zainstaluj jakąkolwiek współczesną przeglądarkę lub przejdź na naszą starą stronę.
wysyłka 4 dni (0zł) gwarancja do 5 lat montaż na terenie całego kraju
728 899 924
Infolinia Dekoszop
Twój koszyk jest pusty

Regulamin zakupu fototapety z usługą montażu

 

§ 1

Klient ma możliwość zakupu fototapety z usługą montażu na zasadach określonych poniżej.

§ 2

Płatność za zakup fototapety z usługą montażu dokonywana jest z góry przy wykorzystaniu opcji przelew lub szybkie płatności, lub gotówką.

§ 3

Cena fototapety z usługą montażu stanowi sumę ceny fototapety oraz kosztów montażu i  dojazdu do miejsca montażu od najbliższego punktu usługowego Sprzedającego, z którego następuje dojazd do miejsca montażu. W cenę zakupu fototapety z usługą montażu wliczony jest niezbędny i asortyment do wykonania montażu (kleje, materiały do montażu, drabinki etc.). 

§ 4

Cena zakupu fototapety z usługą montażu nie obejmuje sytuacji, w której ze względu na znaczną wysokość lub trudnodostępne miejsce wymagane jest wynajęcie rusztowania lub podnośnika. Przez znaczną wysokość należy rozumieć wysokość przekraczającą 3,5 m. mierzoną od podłoża prostopadłego do ściany, na której montowana jest fototapeta, do górnej granicy tapety. Przez trudnodostępne miejsce należy rozumieć miejsce, w którym nie jest możliwy montaż fototapety w standardowy sposób, czyli swobodne rozstawienie drabiny bezpośrednio przy ścianie, z uwagi na liczne przeszkody w montażu takie jak schody lub barierka znajdująca się bezpośrednio przy ścianie, na której przyklejona ma być fototapeta, duże urządzenia na ścianie (np. klimatyzator, zamontowane meble, systemy alarmowe, telewizory, itp.).

§ 5

W wypadku określonym w § 4 cena fototapety z usługą montażu zostanie powiększona o niezbędne koszty wynajmu rusztowania lub podnośnika, z zastrzeżeniem, że koszty wynajmu nie mogą przekroczyć standardowych stawek za usługi tego rodzaju przy uwzględnieniu miejsca i specyfiki montażu. Cena, o której mowa w niniejszym ustępie podlega indywidualnemu uzgodnieniu z Klientem przed przyjęciem oferty zakupu fototapety z usługą montażu§ 6Cena montażu nie obejmuje pracy w godzinach nocnych, które są wykonywane wyłącznie na wyraźne zlecenie Klienta dokonane przy okazji dokonywania zamówienia. Za pracę w godzinach nocnych uważa się prace wykonywane pomiędzy godziną 21:00 a godziną 8:00, przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. Cena za fototapety z usługą montażu wykonywaną w godzinach nocnych zostaje powiększona o koszty usługi za prace w godzinach nocnych, tj o 30% ceny standardowej o której mowa w §3.

§ 7

Czas realizacji usługi montażu, wynosi maksymalnie 10 dni roboczych, liczonych od momentu złożenia zamówienia na fototapetę z usługą montażu lub od momentu akceptacji przez Klienta usługi uzgodnionej indywidualnie w przypadkach określonych w  § 5 i § 6 powyżej.

§ 8

Termin montażu jest uzgodniony indywidualnie drogą mailową lub telefonicznie z Klientem po dokonaniu zamówienia.

§ 9

W przypadku zakupu fototapety z usługą montażu dostawa fototapety jest dokonywana przez ekipę montażową Sprzedającego w dniu montażu. 

§ 10

Ekipa montująca Sprzedającego powinna mieć swobodny dostęp do miejsca montażu. Montaż wykonywany jest w dni robocze, 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty, w porze dziennej, za którą uważa się czas między godziną 8:00 a 21:00, lub w porach nocnych w przypadkach o których mowa w §6.

§ 11

Klient powinien odpowiednio zabezpieczyć i przygotować miejsce wykonania montażu. Miejsce wykonania montażu powinno być pomieszczeniem zamkniętym, bez kurzu, pyłu i brudu, z wyłączonym lub ograniczonym dostępem do miejsca montażu osób trzecich lub czynników nieporządanych, których obecność mogłaby w sposób istotny zakłócić przebieg pracy ekipy montującej. Wszelki urządzenia i meble zamontowane na ścianie muszą być usunięte przez Klienta. Jeżeli miejsce wykonania montażu jest pomieszczeniem otwartym miejsce montażu powinno zostać dodatkowo zabezpieczone przed działaniem warunków zakłócających prawidłowy montaż (takich jak deszcz, wiatr, ruch pieszy, rowerowy lub ruch drogowy) w sposób umożliwiający dokonanie montażu bez istotnych zakłóceń. 

§ 12

Ściana, na której ma zostać zamontowana fototapeta powinna być w dostatecznym stopniu równa, zwarta (bez pęknięć, wypukłych łączeń etc.) i niepyląca. Ściana nie może być zawilgocona. Nie powinno być na niej pozostałości starych tapet lub farb. Ściana musi być zagruntowania preparatem gruntującym – unigruntem (nie farbą gruntującą). Jeżeli ściana jest pomalowana farbą, to musi być dodatkowo zagruntowania preparatem gruntującym – unigruntem (nie farbą gruntującą). Jako preparat gruntujący zaleca się Ceresit CT-17 lub inny preparat o zbliżonym standardzie. Jeżeli ściana pokryta jest gładzią, gładź powinna by przygotowana w ten sposób, aby wytrzymała ciężki klej do tapet. Ściana lub płyty karton – gips przed nałożeniem gładzi powinny być solidnie zagruntowane preparatem gruntującym – unigruntem (nie farbą gruntującą), aby wyeliminować odpadanie gładzi. Jako preparat gruntujący zaleca się Ceresit CT-17 lub inny preparat o zbliżonym standardzie. Złe położenie gładzi może skutkować odpryskiwaniem gładzi pod fototapetą.

§ 13

Fototapet nie można naklejać na surowe lub strukturalne tynki oraz na jakiekolwiek strukturalne ściany. Naklejanie fototapet na ściany pokryte farbami zmywalnymi wykonywane jest na odpowiedzialność Klienta, ponieważ utrudnia to wysychanie kleju.

§ 14

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przygotowanie miejsca montażu fototapety przez Klienta. Za niewłaściwe przygotowanie miejsca montażu fototapety przez Klienta uznaje się nieprzygotowanie przez Klienta miejsca montażu w sposób opisany w niniejszym regulaminie i dostępnej na stronie Sprzedającego instrukcji. Niespełnienie opisanych wymagań przez Klienta może skutkować niemożliwością wykonania montażu.

§ 15

Montaż zostaje odebrany przez podpisanie protokołu odbioru sporządzonego przez Klienta i ekipę montażową Sprzedającego lub poprzez zapłatę za montaż.

§ 16

Jeżeli ekipa montująca Sprzedającego odmawia wykonania usługi montażu lub Klient odmawia jego przyjęcia, na tę okoliczność strony powinny sporządzić protokół odmowy wykonania usługi montażu, zawierający dokładny opis przyczyn odmowy. Klient ma prawo zgłosić w tym protokole wszystkie swoje bieżące i zauważone zastrzeżenia, jeżeli nie zgadza się z decyzją ekipy montującej Sprzedającego. Jeżeli Klient odmawia  podpisania protokołu odmowy wykonania usługi montażu lub zgłoszenia swoich zastrzeżeń w tym protokole, ekipa montująca Sprzedającego sporządzi protokół jednostronny.

§ 17

Montaż objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, wynikających z niewłaściwego użytkowania zamontowanej fototapety.  

§ 18

Dla celów dowodowych i rzetelnego postępowania reklamacyjnego zaleca się sporządzenie właściwej dokumentacji fotograficznej zgodności lub braku zgodności fototapety z zamówieniem, wykonanego montażu, miejsca odmowy jego wykonania albo robót gwarancyjnych przez ekipę montującą Sprzedającego.

§ 19

W razie stwierdzenia wad montażu, reklamacja powinna zostać złożona na piśmie (listownie lub drogą mailową) na adres Sprzedającego, wraz ze zdjęciami całości fototapety i zdjęciami obrazującymi reklamowane wady montażu oraz opis dostrzeżonych wad.

§ 20

W razie niemożliwości wykonania montażu z powodu okoliczności zawinionych przez Klienta, w szczególności z powodu niedopełnienia obowiązków opisanych w niniejszym regulaminie, a uniemożliwiających prawidłowe wykonanie umowy przez Sprzedającego, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości 10% wartości ceny fototapety z usługą montażu.

§ 21

Protokoły o których mowa w niniejszym regulaminie mają znaczenie dowodowe i nie przesądzają o zasadności lub niezasadności twierdzeń stron co do faktów w nim stwierdzonych oraz uprawnień stron a w szczególności Klienta (który jest konsumentem).

§ 22

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie postanowienia opublikowanego Regulaminu ogólnego.